De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Sehos koos voor de weg van de minste weerstand
Sehos koos voor de weg van de minste weerstand PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 23 mei 2013 08:34

IN DE Amigoe van woensdag 8 mei jl. wordt als kop vermeld: “Sehos-gepensioneerden vrijgesteld van basisverzekering.” Het verhaal dat volgt klopt echter niet met de titel. Dat het Sehos pas twee weken geleden bij de SVB aanhangig maakte dat zijn gepensioneerden vrijgesteld dienen te worden van de wet Basisverzekering Ziektekosten (bvz) is een goede zaak, maar wel een beetje laat. Maar beter laat dan nooit.

Vanaf het moment dat de wet bvz door de Staten is aangenomen, heb ik deze wet bij de griffie van de Staten opgehaald. Direct daarna heb ik in een ingezonden stuk op 4 februari in de Amigoe gesteld en naar mijn mening redelijk goed onderbouwd, dat de gepensioneerden van het Sehos, Aqualectra, CPS en Isla niet onder de Basisverzekering dienen te vallen. Daarna heb ik dit ook via diverse andere nieuwsmedia gepubliceerd. De Ennia die onze pensioenen uitbetaalt, is ook de mening toegedaan dat de gepensioneerden van het Sehos niet onder de bvz hoeven te vallen. Het Sehos zou contact opnemen met de SVB.

Ik heb de Raad van Bestuur van het Sehos op de hoogte gesteld dat ik een bezwaarschrift zou indienen bij de SVB als uitvoeringsorgaan van de bvz, zoals de wet voorschrijft. Deze brief heb ik begin mei bij de SVB afgeleverd en kopieën verzonden naar het Sehos, Ennia, minister Ben Whiteman en het parlement via de voorzitter.

Vrijdag 17 mei heeft het Sehos een schrijven doen uitgaan naar alle gepensioneerden waarin het stelt dat ondanks zijn mededeling aan de SVB dat het Sehos de ziektekosten van zijn gepensioneerden blijft betalen, de SVB stelt dat de wet hier niet in voorziet. Het Sehos stelt dat het de Ennia op de hoogte heeft gesteld dat deze de 10 procent premie dient in te houden van de pensioenen van de gepensioneerden. Dit is echter niet de taak van het Sehos want dat heeft niets te maken met de uitkering van de pensioenen. Tevens heeft het Sehos medegedeeld dat de gepensioneerden de betalingen van de premie dienen te stoppen en dat het Sehos tot restitutie overgaat van hetgeen reeds betaald is in dit jaar.

Door deze positie in te nemen heeft het Sehos blijk gegeven de weg van de minste weerstand in te slaan en al zijn gepensioneerden de rug toe te keren. Het Sehos had meer moeite in dezen moeten nemen door onder andere te stellen zich niet te kunnen verenigen met de stelling van de SVB en dat redelijkheid en billijkheid in dezen een belangrijke rol moeten spelen.

Een voorbeeld is dat indien een gepensioneerde van Sehos tevens verzekerd is bij een verzekeringsmaatschappij deze persoon niet onder de werkingssfeer valt van de Basisverzekering. Er is dus sprake van discriminatie. De wet ontneemt verworven rechten van de gepensioneerden van het Sehos (Aqualectra, CPS en Isla) op betaling van hun ziektekosten (waarvoor vanaf 1991 inhoudingen werden gedaan op hun salarissen en thans ook premie wordt betaald aan het Sehos). De Raad van Bestuur van het Sehos dient zich te wenden tot de minister van GMN en het parlement om de standpunten die ik hier en in andere brieven en e-mails naar voren heb gebracht, te verdedigen. De minister kan een uitzondering maken totdat men de nodige reparaties in de wet maakt. De regering heeft gedurende jaren niet een vangnet voorbetaling van de medische kosten gecreëerd voor degenen die naderhand gepensioneerd worden. Wij (personeel, vakbond CBV en het Sehos) hebben vanaf 1991 proactief voorzorgsmaatregelen genomen en reserves opgebouwd opdat het Sehos zorg kan dragen in de toekomst voor de medische kosten van de gepensioneerden en hun gezin. Aan deze rechten kan niet zomaar getornd worden. Wat zal dan gebeuren met de gereserveerde bedragen gedurende de periode dat de gepensioneerden werkzaam waren en de betaalde premies na hun pensionering?

Het is nu aan de regering (minister GMN) en de Staten om de wet zodanig te repareren dat genoemde gepensioneerden niet onder de Basisverzekering vallen. Artikel 2.1.2.b dient dan aangepast te worden als volgt: “Niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening zijn de na volgende categorieën ingezeten en: Zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de Minister ingevolge artikel 9. eerste lid, van de Landsverordening Ziektekosten verzekering, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze Landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die Landsverordening. Tevens zijn niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening alle gepensioneerden en hun gezinsleden, waarvan de medische en/of ziektekosten gedragen worden door hun ex-werkgever, het zij uit eigen middelen en/of tezamen door bijdragen van de gepensioneerde.”

Trouwens, indien genoemde gepensioneerden van het Sehos, Aqualectra, CPS en Isla niet onder de Basisverzekering hoeven te vallen, zullen hun medische- en ziektekosten niet voor rekening komen van de Basisverzekering (minder kosten).

De volgende stap zal zijn dat alle gepensioneerden van het Sehos, Aqualectra, CPS en Isla de koppen bij elkaars steken om voor hun (verworven) rechten uit te komen.

 

FELIX D. PINEDO

Curaçao